1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

เทศบาลเมืองวารินชำราบ จัดโครงการอบรมสัมมนาและพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ 2566

นายจีระชัย ไกรกังวาร นายกเทศมนตรีเมืองวารินชำราบ ได้มอบหมายให้นายณรงชัย ประสิทธิ์ภูริปรีชา รองนายกเทศมนตรี เป็นประธานในการเปิดการอบรมสัมมนาและพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ 2566 ระหว่างวันที่ 9-10 และวันที่ 13 มีนาคม 2566 จำนวน 3 วัน โดยมีรองนายกเทศมนตรี , สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนการงาน ร่วมเป็นเกียรติ ซึ่งในการอบรมครั้งนี้ได้รับเกียรติจากนายณัฐธนนท์ บัวทอง  ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการคดีปกครอง สำนักงานศาลปกครองจังหวัดอุบลราชธานี มาเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้แก่เข้ารับการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับหลักกฎหมายและกระบวนการดำเนินการทางวินัยของพนักงานส่วนท้องถิ่น แก่พนักงานและเจ้าหน้าที่ ณ หอประชุมประชาวาริน เทศบาลเมืองวารินชำราบ

งานประชาสัมพันธ์ ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ
กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ

  กองการเจ้าหน้าที่

ช่องทาง ติดต่อสื่อสาร


ID Line : @220bbpga

Secured by Siteground Web Hosting