1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองวารินชำราบ จัดประชุมคณะทำงานพัฒนาตลาดสดเทศบาลเมืองวารินชำราบ

วันที่ 24 มีนาคม 2566 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมประทุมเทพภักดี 1 เทศบาลเมืองวารินชำราบ  ได้จัดการประชุมคณะทำงานพัฒนาตลาดสดเทศบาลเมืองวารินชำราบ เพื่อวิเคราะห์ปัญหา แนวทางการแก้ไขปัญหาและแนวทางพัฒนาตลาด ให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย ส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีแก่ผู้ใช้บริการ โดยมีนายณรงชัย ประสิทธิ์ภูริปรีชา รองนายกเทศมนตรี พร้อมด้วยคณะทำงานพัฒนาตลาดสดเทศบาลเมืองวารินชำราบ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมการประชุมในครั้งนี้

งานประชาสัมพันธ์ ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ


  กองสาธารณสุขฯ
Secured by Siteground Web Hosting