1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

งานศูนย์บริการสาธารณสุข กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จัดโครงการอบรมเสริมสร้างสุขภาพ เฝ้าระวังและป้องกันโรค ในพื้นที่เทศบาลเมืองวารินชำราบ ประจำเดือน มีนาคม/2566


วันที่ 27 มีนาคม 2566 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมประทุมเทพภักดี 1 งานศูนย์บริการสาธารณสุข กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ได้จัดโครงการอบรมเสริมสร้างสุขภาพ เฝ้าระวังและป้องกันโรค ในพื้นที่เทศบาลเมืองวารินชำราบ ประจำเดือน มีนาคม/2566 แก่อาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) เทศบาลเมืองวารินชำราบ และประชาชนทั่วไป เพื่อให้ความรู้เรื่องโรคต่างๆ และทบทวนความรู้ด้านการส่งเสริมสุขภาพแก่คนในชุมชน โดยก่อนการอบรมได้มีการแสดงความยินดีกับ อสม.ดีเด่น ที่ได้รับเข็มเชิดชูเกียรติที่ปฏิบัติหน้าที่ครบ 10 ปี, 20 ปี และ 30 ปี เนื่องในวันอสม.แห่งชาติ เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2566 ที่ผ่านมา สำหรับการอบรมในเดือนนี้ได้มีการชี้แจงโครงการตรวจจอประสาทตาในผู้ป่วยเบาหวาน และการจัดทำแผนการดูแลสุขภาพเด็กรายบุคคล (Care Plan) โดยน.ส.พิมพร หิปะนัด นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ จากสำนักงานสาธารณสุขอำเภอวารินชำราบ มาเป็นวิทยากรให้ความรู้ครั้งนี้

งานประชาสัมพันธ์ ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ
กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ  กองสาธารณสุขฯ
Secured by Siteground Web Hosting