1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

ฝึกอบรมกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งของการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ.2566 รุ่นที่ 1

วันที่ 8 พฤษภาคม 2566  เวลา 10.00 น. นางรุ่งนภา ทับหนองฮี หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล พร้อมด้วยนายนายธนพล สุระพรรค หัวหน้าฝ่ายทะเบียนราษฏรและบัตรประจำตัวประชาชน และจ่าเอกประกาศ  ตระการไทย หัวหน้าฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ได้ร่วมเป็นวิทยากร ในการฝึกอบรมกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งของการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ.2566 รุ่นที่ 1 หน่วยเลือกตั้งที่ 1-17 เทศบาลเมืองวารินชำราบ เพื่อชี้แจงแนวปฏิบัติและข้อปฏิบัติ ได้รับทราบข้อกฎหมาย และข้อพึงระวังในการปฎิบัติหน้าที่ และฝึกปฏิบัติการทำหน้าที่ของกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง ณ หอประชุมประชาวาริน  
งานประชาสัมพันธ์ ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
  สำนักปลัดฯ
Secured by Siteground Web Hosting