1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จัดโครงการฝึกซ้อมการระงับอัคคีภัย ภายในเขตเทศบาลเมืองวารินชำราบ ประจำปี 2566


วันที่ 18 พฤษภาคม 2566 เวลา 10.30 น. ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลเมืองวารินชำราบ ได้จัดโครงการฝึกซ้อมการระงับอัคคีภัย ภายในเขตเทศบาลเมืองวารินชำราบ ประจำปี 2566 โดยได้กำหนดจุดเกินเหตุบริเวณศาลากลางบ้านชุมชนอยู่เย็น เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมและทดสอบเครื่องมือ อุปกรณ์ และบุคลากรให้มีความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่อยู่ตลอดเวลา ให้สามารถเข้าระงับเหตุอัคคีภัยได้อย่างรวดเร็ว ลดความสูญเสียในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ตลอดจนสร้างความเชื่อมั่นด้านความปลอดภัยให้กับประชาชน และยกระดับการปฏิบัติงานด้านการป้องกันและระงับอัคคีภัยของเทศบาลเมืองวารินชำราบให้มีประสิทธิภาพและมีมาตรฐานยิ่งขึ้น ซึ่งในการฝึกซ้อมได้รับเกียรติจากนายณรงชัย ประสิทธิ์ภูริปรีชา รองนายกเทศมนตรี พร้อมด้วยปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล และหัวหน้าส่วนการงาน ร่วมติดตามการฝึกซ้อมและรับฟังรายงานผลการฝึกซ้อมแผนฯ พร้อมทั้งได้ให้กำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ในการฝึกซ้อมในครั้งนี้

งานประชาสัมพันธ์ ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ
กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ  งานป้องกันฯ
Secured by Siteground Web Hosting