1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

ตารางแสดงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง โครงการ จัดซื้ออาหารเสริม(นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ 1/2566 ปี2566 ให้กับโรงเรียนในสังกัดเทศบาล 3 โรงเรียน

  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
Secured by Siteground Web Hosting