1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

เทศบาลเมืองวารินชำราบ ร่วมมอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน อุทกภัย ปี 2565

วันที่ 20 กรกฎาคม 2566 เวลา 09.00 น. ณ หอประชุมศาลาประชาวาริน เทศบาลเมืองวารินชำราบ นำโดยมีนายจีระชัย ไกรกังวาร นายกเทศมนตรี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร , สมาชิกสภาเทศบาล และหัวหน้าส่วนการงานร่วมเป็นเกียรติ มอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน อุทกภัย ปี 2565 ตามที่ได้เกิดภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน อุทกภัย ในพื้นที่อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี และมีความเสียหายด้านการดำรงชีพที่จะต้องดำเนินการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ.2562 โดยมีนายสมเพชร สร้อยสระคู รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานในพิธี โดยผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ได้อนุมัติเงินทดรองราชการในอำนาจผู้ว่าราชการจังหวัด ตามมติคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติจังหวัดอุบลราชธานี ครั้งที่ 8/2566 เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2566 ที่เห็นชอบการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน อุทกภัยบ้านเรือนได้รับความเสียหายในพื้นที่อำเภอวารินชำราบ จำนวน 3,558 ครัวเรือน 26,523,218 บาท ดังนี้ เทศบาลเมืองวารินชำราบ 1,971 ครัวเรือน เป็นเงิน 17,162,100 บาท ตำบลบุ่งหวาย 75 ครัวเรือน เป็นเงิน 172,600 บาท ตำบลท่าลาด 130 ครัวเรือน เป็นเงิน 757,300 บาท เทศบาลตำบลห้วยขะยุง 131 ครัวเรือน เป็นเงิน 379,020 บาท อบต.ห้วยขะยุง 43 ครัวเรือน เป็นเงิน 165,100 บาท ตำบลหนองกินเพล 849 ครัวเรือน เป็นเงิน 5,423,735 บาท ตำบลคำน้ำแซบ 359 ครัวเรือน เป็นเงิน 2,463,363 บาท

งานประชาสัมพันธ์ ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ  กองสวัสดิการและสังคม
Secured by Siteground Web Hosting