1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

เทศบาลเมืองวารินชำราบ จัดการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานตามโครงการประเมินผู้เรียนด้านการอ่านออกเขียนได้ของนักเรียนระดับประถมศึกษาตอนต้น ประจำปีการศึกษา 2566


วันเสาร์ที่ 22 กรกฎาคม 2566 เวลา 08.30-16.00 น. ณ ห้องประชุมประทุมเทพภักดี 1 นางสาวสุมุนทา หาญวงศ์ ผู้อำนวยการกองการศึกษา เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานตามโครงการประเมินผู้เรียนด้านการอ่านออกเขียนได้ของนักเรียนระดับประถมศึกษาตอนต้น ประจำปีการศึกษา 2566 โดยมี ผู้บริหารสถานศึกษาทั้ง 3 แห่ง, ศึกษานิเทศก์, พนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้สอนรายวิชาคณิตศาสตร์ และภาษาไทย เข้าร่วมในโครงการประชุมฯครั้งนี้  

สำหรับโครงการประเมินผู้เรียนด้านการอ่านออกเขียนได้ของนักเรียนระดับประถมศึกษาตอนต้น ประจำปีการศึกษา 2566 มีวัตถุประสงค์ เพื่อสร้างสื่อการสอนและเครื่องมือสำหรับวัดการอ่านออก เขียนได้ คิดเลขคล่อง ของนักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 ในโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองวารินชำราบ ให้สามารถอ่านออก คิดเลขคล่อง ซึ่งจะเป็นการเสริมสร้างพัฒนาการของผู้เรียนให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

งานประชาสัมพันธ์ ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ
กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ


0


  กองการศึกษา
Secured by Siteground Web Hosting