1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

เทศบาลเมืองวารินชำราบ ประชุมติดตามผลการพัฒนาระบบสารสนเทศในการออกใบอนุญาต ตามพรบ.การสาธารณสุข พ.ศ.2535


วันที่ 26 กรกฎาคม 2566 นายณรงชัย ประสิทธิ์ภูริปรีชา รองนายกเทศมนตรี พร้อมด้วย นายอุทัย วะรงค์ ปลัดเทศบาล, นางพฤกษา ตั้งกิจวนิชกุล ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม, นางเนาวรัตน์ พุ่มแก้ว ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ, น.ส.เบญจวรรณ ผิวผ่อง หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข, นางธนพร กะนะหาวงศ์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการพิเศษ และเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ได้จัดการประชุมติดตามผลการพัฒนาระบบงานสารสนเทศในการออกใบอนุญาต ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 ซึ่งงานสถิติข้อมูลและสารสนเทศ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ ได้ดำเนินการออกแบบและพัฒนาระบบขึ้น เพื่ออำนวยความสะดวกแก่เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ในการจัดเก็บข้อมูลของผู้ประกอบการ และการออกใบอนุญาตต่างๆ ที่อยู่ได้มีการกำหนดไว้ในพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 ซึ่งปัจจุบันอยู่ในระหว่างการพัฒนาเวอร์ชั่น 1.0.0 ในการจัดเก็บข้อมูลและออกใบอนุญาตสถานที่จำหน่ายอาหาร และสะสมอาหาร

งานประชาสัมพันธ์ ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ
กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
  กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
Secured by Siteground Web Hosting