1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

อบรมโครงการพัฒนาตามหลักสูตรสู่การเรียนรู้ ประจำปีงบประมาณ 2566 การจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) สู่การพัฒนาทักษะผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 หลักสูตรที่ 2

วันที่ 2 กันยายน 2566 เวลา 09.00 น. ณ หอประชุมประชาวาริน นายจีระชัย ไกรกังวาร นายกเทศมนตรี เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมและการฝึกอบรมโครงการพัฒนาตามหลักสูตรสู่การเรียนรู้ ประจำปีงบประมาณ 2566 การจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) สู่การพัฒนาทักษะผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 หลักสูตรที่ 2 “การใช้เทคโนโลยีในการจัดการเรียนรู้เชิงรุกและการสร้างสื่อการสอน”  ได้โดยมีนายบุญยง จินตนะกุล รองนายกเทศมนตรี ,นางหนูพิณ โพธิสาขา สมาชิกสภาเทศบาล, นายจักรพงษ์ ตั้งวรรณวิบูลย์ สมาชิกสภาเทศบาล, นางสาวสุมุนทา หาญวงศ์ ผู้อำนวยการกองการศึกษา, ผู้บริหารสถานศึกษา, หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา, ศึกษานิเทศก์, พนักงานครู ผู้บริหารสถานศึกษา รองผู้บริหารสถานศึกษา (ฝ่ายวิชาการ) ของสถานศึกษาในสังกัด และบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดเข้าร่วมในโครงการฝึกอบรมฯครั้งนี้ ซึ่งได้รับเกียรติ รศ.ดร.ธนิตา เลิศพรกุลรัตน์ จากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้

งานประชาสัมพันธ์ ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ
กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
  กองการศึกษา
Secured by Siteground Web Hosting