1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

โครงการเสริมสร้างสุขภาพอนามัยและความปลอดภัย 2566 แก่ผู้ที่ปฏิบัติงานรักษาความสะอาด ประจำปี 2566

วันที่ 11 กันยายน 2566 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมประทุมเทพภักดี 1 นางพฤกษา ตั้งกิจวนิชกุล ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขฯ พร้อมด้วยนางสาวเบญจวรรณ ผิวผ่อง หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข, หัวหน้าฝ่ายบริการสาธารณสุข , นางสาวทพิดา สุยคำไฮ นักวิชาการสุขาภิบาลปฏิบัติการ และนางสาวชนัญญา ศุภลักษณ์ นักวิชาการสุขาภิบาลปฏิบัติการ ได้ประชุมพบปะพูดคุยพนักงานจ้างและพนักงานทำความสะอาดเทศบาลเมืองวารินชำราบ เพื่อติดตามผลการปฏิบัติงาน และสอบถามถึงสภาพปัญหาในการปฏิบัติงานตามพื้นที่ที่ได้รับมอบหมาย และมีการบรรยายให้ความรู้จากเจ้าหน้าที่กู้ภัยสว่างบูชาธรรมสถาน เพื่อเป็นการาปฐมพยาบาลเบื้องต้น และการกู้ชีพขั้นพื้นฐาน

งานประชาสัมพันธ์ ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ

  กองสาธารณสุขฯ

สมัครสมาชิกสภาเด็กฯ


รายงาน สถานการณ์น้ำ


ช่องทาง ติดต่อสื่อสาร


ID Line : @220bbpga

Secured by Siteground Web Hosting