1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

เทศบาลเมืองวารินชำราบ ร่วมโครงการอบรมและถอดบทเรียนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน “จังหวัดสะอาด” ประจำปี 2566


วันที่ 12 กันยายน 2566 นายจีระชัย ไกรกังวาร นายกเทศมนตรี ได้มอบหมายให้ นางพฤกษา ตั้งกิจวนิชกุล ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม พร้อมด้วย น.ส.ทพิดา สุยคำไฮ นักวิชาการสุขาภิบาลชำนาญการ ร่วมด้วย นายประสิทธิ์ สุทธิพันธ์ ตัวแทนศูนย์การเรียนรู้ชุมชนปลอดขยะชุมชนชลประทาน เข้าร่วมโครงการอบรมและถอดบทเรียนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพหน่วยงานภาครัฐเพื่อขับเคลื่อนการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน "จังหวัดสะอาด" อุบลราชธานี ประจำปี พ.ศ.2566 โดยมี นายชลธี ยังตรง ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฯ ณ โรงแรมเนวาด้า คอนเวนชั่นโฮเทล จังหวัดอุบลราชธานี พร้อมกันนี้ นางพฤกษา ตั้งกิจวนิชกุล ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ผู้แทนเทศบาลเมืองวารินชำราบ และ นายประสิทธิ์ สุทธิพันธ์ ผู้แทนชุมชนชลประทาน เข้ารับมอบไปประกาศเกียรติคุณ แก่ส่วนราชการและหน่วยงานที่ได้ร่วมกันจัดแสดงนวัตกรรมและนิทรรศการด้านการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน "จังหวัดสะอาด" ระดับจังหวัดเมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2566 ที่ผ่านมา

ทั้งนี้ จังหวัดอุบลราชธานี โดยสำนักงานส่งเสริมการปกครองจังหวัดอุบลราชธานี  ได้จัดทำแผนการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน "จังหวัดสะอาด"จังหวัดอุบลราชธานี ปี พ.ศ.2566 ขึ้นโดยมุ่งเน้นการส่งเสริมและสร้างแรงกระตุ้นให้ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคศาสนา ภาคการศึกษา ภาคประชาสังคมและประชาชน และได้มีมาตรการส่งเสริมให้ประชาชนในพื้นที่กำจัดขยะมูลฝอยในครัวเรือน ผ่านมาตรการส่งเสริมให้ประชาชนในพื้นที่ได้มีส่วนร่วมทั้งรณรงค์ลด ละ เลิกการใช้ถุงพลาสติกและโฟม การส่งเสริมให้มีกิจกรรมธนาคารขยะ การทำน้ำหมักชีวภาพ และการบริหารจัดการแบบชุมชนปลอดขยะ (Zero Waste) เป็นต้น

งานประชาสัมพันธ์ ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ
กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
  กองสาธารณสุขฯ
Secured by Siteground Web Hosting