1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

พื้นที่ติดตามเพื่อสำรวจและประเมินสถานการณ์น้ำ ในพื้นที่ลุ่มต่ำเสี่ยงได้รับผลกระทบจากการเกิดอุทกภัย ณ ประตูระบายน้ำวัดเสนาวงศ์

วันที่ 12 กันยายน 2566 นายจีระชัย ไกรกังวาร นายกเทศมนตรี ได้มอบหมายให้นายณรงชัย ประสิทธิ์ภูริปรีชา รองนายกเทศมนตรี พร้อมด้วยนายอุทัย วะรงค์ ปลัดเทศบาล,นางรุ่งนภา ทับหนองฮี หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล และจ่าเอกประกาศ ตระการไทย หัวหน้าฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ได้ให้การต้อนรับ นายชลธี ยังตรง ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ,นายสมเพชร สร้อยสระคู , นายบดินทร์ เกษมศานต์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี และคณะ ลงพื้นที่ติดตาม เพื่อสำรวจและประเมินสถานการณ์น้ำ ในพื้นที่ลุ่มต่ำเสี่ยงได้รับผลกระทบจากการเกิดอุทกภัย ณ ประตูระบายน้ำวัดเสนาวงศ์ เทศบาลเมืองวารินชำราบ

งานประชาสัมพันธ์ ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ  งานป้องกันฯ
Secured by Siteground Web Hosting