1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

เทศบาลเมืองวารินชำราบ ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลตำบลเกาะช้างในการศึกษาดูงานด้านการบริหารจัดการที่ดี


วันที่ 15 กันยายน 2566 เวลา 09.00 น. นายจีระชัย ไกรกังวาร นายกเทศมนตรี ได้มอบหมายให้ นายบุญยง จินตนะกุล รองนายกเทศมนตรี พร้อมด้วย นางรุ่งนภา ทับหนองฮี หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล ให้การต้อนรับ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล และผู้นำชุมชน จากเทศบาลตำบลเกาะช้าง จังหวัดตราด นำโดย นายสัญญา เกิดมณี นายกเทศมนตรี ซึ่งได้เดินทางมาศึกษาดูงานด้านการบริหารจัดการที่ดีของเทศบาลเมืองวารินชำราบ ตามโครงการอบรมและพัฒนาศักยภาพบุคลากรในองค์กร ประจำปี 2566 ในการนี้ นางรุ่งนภา ทับหนองฮี หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล ได้ให้เกียรติบรรยายแนวทางในการบริหารจัดการที่ดีภายในหน่วยงาน และนำเสนอนวัตกรรม“การบริหารความเสี่ยงจากสาธารณภัย เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน เทศบาลเมืองวารินชำราบ ประจำปี 2565"ซึ่งได้รางวัลที่ 3 จากการส่งเข้าคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขนาดใหญ่ (องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาลนคร และเทศบาลเมือง) ประเภทโดดเด่น

งานประชาสัมพันธ์ ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ
กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
  สำนักปลัดฯ
Secured by Siteground Web Hosting