1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

ต้อนรับนายสมฤกษ์ จึงสมาน ผู้ตรวจราชการกระทรวง เขตสุขภาพที่ 10 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมประชาชนที่ประสบอุทกภัยซึ่งได้อพยพขึ้นมาอาศัยยังศูนย์พักพิงชั่วคราวภายในโครงการปรับปรุงคุณภาพน้ำ

วันที่ 25 กันยายน 2566 เวลา 16.00 น. นายสมฤกษ์ จึงสมาน ผู้ตรวจราชการกระทรวง เขตสุขภาพที่ 10  และคณะ โดยได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมประชาชนที่ประสบอุทกภัยซึ่งได้อพยพขึ้นมาอาศัยยังศูนย์พักพิงชั่วคราวภายในโครงการปรับปรุงคุณภาพน้ำ และฟังบรรยายสรุปสถานการณ์อุทุกภัย และแผนการเตรียมความพร้อมด้านสาธารณสุขการจัดบริการประชาชน การเคลื่อนย้ายผู้ป่วยกรณีฉุกเฉินการตรียมพื้นที่ TCC โดยมีนายณรงชัย ประสิทธิ์ภูริปรีชา รองนายกเทศมนตรี พร้อมด้วยนายอุทัย วะรงค์ ปลัดเทศบาล , นางพฤกษา ตั้งกิจวนิชกุล ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม และเครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอวารินชำราบ ให้การต้อนรับและรายงานสถานการณ์ ณ ห้องประชุมศูนย์เฉพาะกิจ ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย

งานประชาสัมพันธ์ ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ





  กองสาธารณสุขฯ

หมู่บ้านยั่งยืน


Secured by Siteground Web Hosting