1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

นศ.วิทยาลัยแพทย์ศาสตร์ฯ ม.อุบลฯ ลงพื้นที่ศึกษาดูงานด้านการบริหารจัดการขยะของเทศบาลเมืองวารินชำราบ


วันที่ 25 กันยายน 2566 เวลา 13.00 น. นายนิติพันธ์ แสนสุข หัวหน้าฝ่ายจัดการสิ่งแวดล้อมด้านวัสดุใช้แล้ว และเจ้าหน้าที่กองช่างสุขาภิบาล ได้ให้การต้อนรับ คณะอาจารย์ และนักศึกษา วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เข้าศึกษาดูงานด้านการบริหารจัดการมูลฝอยของเทศบาลเมืองวารินชำราบ ณ โครงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ทั้งการจัดการมูลฝอยทั่วไป และการกำจัดมูลฝอยติดเชื้อ  เพื่อให้นักศึกษาได้นำความรู้จากการศึกษาดูงานไปเชื่อมโยงกับการปฏิบัติจริง เป็นประสบการณ์และเป็นแนวทางในการประยุกต์ใช้สำหรับวิชาชีพต่อไป

งานประชาสัมพันธ์ ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ
กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ


  กองช่างสุขาภิบาล
Secured by Siteground Web Hosting