1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

เทศบาลเมืองวารินชำราบจัดการประชุมเพื่อจัดทำแผนชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2557 ณ ชุมชนกุดปลาขาว

เทศบาลเมืองวารินชำราบจัดการประชุมเพื่อจัดทำแผนชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2557 ณ ชุมชนกุดปลาขาว.... วันที่ 7 มีนาคม 2557 เวลา 10.00 น. ณ ศาลาประชาคมชุมชนกุดปลาขาว กองวิชาการและแผนงาน ร่วมกับกองช่าง และกองสวัสดิการสังคม เทศบาลเมืองวารินชำราบ ได้ออกประชุมเพื่อจัดทำแผนชุมชนประจำปีงบประมาณ 2557 ในชุมชนกุดปลาขาว โดยได้สอบถามถึงปัญหาความต้องการของชุมชนใน 6 มิติ ได้แก่ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน ด้านเศรษฐกิจและอาชีพ ด้านสังคมการเมืองการปกครอง ด้านการศึกษาวัฒนธรรมประเพณี ด้านสาธารณสุข และด้านสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ โดยทางเทศบาลจะนำปัญหาความต้องการจากชุมชนทั้ง 28 ชุมชนในเขตเทศบาล มาจัดทำเป็นแผนชุมชน และแผนพัฒนาเทศบาลต่อไป


งานประชาสัมพันธ์ กองวิชาการและแผนงาน  กองวิชาการและแผนงาน

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง


Covid 19

ช่องทาง ติดต่อสื่อสาร

ID Line : @220bbpga


ประกาศ ก กลางเทศบาล


Secured by Siteground Web Hosting