1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

การประชุมคัดเลือกประธานสภาเทศบาลจังหวัดอุบลราชธานีเพื่อเป็นกรรมการบริหารสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย


วันที่ 27 มีนาคม 2557 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมประทุมเทพภักดี 1 ด้วยที่ประชุมสมาคมสันนิบาตเทศบาลภาคตะวันออกเฉียงเหนือครั้งที่ 1/2557 ณ จ.มหาสารคาม เห็นชอบให้สันนิบาตเทศบาลจังหวัดแต่ละแห่ง ดำเนินการคัดเลือกประธานสภาเทศบาล เพื่อเป็นตัวแทนของแต่ละจังหวัดในการคัดเลือกกันเองให้เหลือ  3 ท่าน เพื่อเสนอชื่อเป็นคณะกรรมการบริหารสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย
      ดังนั้นนายจีระชัย  ไกรกังวาร นายกเทศมนตรีเมืองวารินชำราบในฐานะประธานสมาคมสันนิบาตเทศบาลจังหวัด อุบลราชธานี จึงได้จัดให้มีการประชุมคัดเลือกประธานสภาเทศบาลจังหวัดอุบลราชธานีเพื่อ เป็นกรรมการบริหารสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย โดยได้เชิญประธานสภาเทศบาลในจังหวัดอุบลราชธานีเข้าร่วมการประชุม โดยผลหารคัดเลือกปรากฏว่านายวรพจน์  บุตรมาตย์ ประธานสภาเทศบาลตำบลบุณฑริก อ.บุณฑริก ได้รับการคัดเลือกให้เป็นตัวแทนประธานสภาเทศบาลสมาคมสันนิบาตเทศบาลจังหวัด อุบลราชธานี เพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นตัวแทนประธานสภาเทศบาลสมาคมสันนิบาตเทศบาลภาค ตะวันออกเฉียงเหนือต่อไป


งานประชาสัมพันธ์  กองวิชาการและแผนงาน

  สันนิบาตเทศบาลจังหวัดอุบลราชธานี
Secured by Siteground Web Hosting