1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

เทศบาลเมืองวารินชำราบ จัดเวทีประชาคมจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนาเทศบาลสามปี( พ.ศ. 2558 - 2560 )


วันที่28 มีนาคม 2557 เวลา 09.00   ณ  หอประชุมประชาวาริน เทศบาลเมืองวารินชำราบได้จัดเวทีประชาคมท้องถิ่นเพื่อระดมความคิดเห็นในการ จัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนาสามปี  ( พ.ศ.2558 – 2560 )  โดยมีนายจีระชัย ไกรกังวาร นายกเทศมนตรีเป็นประธานในพิธีเปิด ซึ่งก็ได้มีผู้แทนชุมชน  และคณะกรรมการพัฒนาเมืองเข้าร่วมประชาคมในครั้งนี้  ก่อนการประชาคมได้มีการคัดเลือกตัวแทนประชาคมเมือง เพื่อแต่งตั้งเป็นคระกรรมการในการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาล ประกอบด้วย
- คณะกรรมการพัฒนาเทศบาล (ไม่น้อยกว่า 3 คน แต่ไม่เกิน 6 คน)
- คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาล ( 3 คน)
- และคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล (2 คน)
       จากนั้นได้มีเวทีประชาคมท้องถิ่นซึ่งได้เปิดโอกาสให้ผู้แทนแต่ละชุมชนได้เสนอ โครงการที่เป็นปัญหาความต้องการที่สามารถนำไปสู่การปฏิบัติบรรจุในแผนพัฒนา สามปีของเทศบาลที่ตรงความต้องการของประชาชนโดยแท้จริง สำหรับการจัดประชุมเวทีประชาคมในครั้งนี้ได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์สม หมาย  ชินนาค   จากคณะศิลปศาสตร์ม.อุบลราชธานี   , นางกาญจนา  ชินนาค จากคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ม.ราชภัฏอุบลราชธานี,  ดร.เฉลิมศรี  ฤทธาภัย คณะรัฐศาสตร์ ม.อุบลราชธานี, ดร.เรืองเดช  เขจรศาสตร์  จากสำนักงานศึกษาธิการภาค 9  พร้อมด้วยทีมงาน    มาเป็นวิทยากรบรรยายเกี่ยวกับแนวทางการจัดเก็บข้อมูลในการจัดทำแผนและการมี ส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาล


งานประชาสัมพันธ์  กองวิชาการและแผนงาน  กองวิชาการและแผนงาน

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง


Covid 19

ช่องทาง ติดต่อสื่อสาร

ID Line : @220bbpga


ประกาศ ก กลางเทศบาล


Secured by Siteground Web Hosting