1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

เทศบาลเมืองวารินชำราบให้การต้อนรับพนักงานเทศบาลโอน(ย้าย)มาดำรงในตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพชำนาญการ และวิศวกรโยธาปฎิบัติการ


วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 10.00 น. นายจีระชัย ไกรกังวาร นายกเทศมนตรี ได้มอบหมายให้นายบุญยง จินตนะกุล รองนายกเทศมนตรี พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนการงานเทศบาลเมืองวารินชำราบ ให้การต้อนรับพนักงานเทศบาลที่รับโอน(ย้าย) มาดำรงตำแหน่งยังเทศบาลเมืองวารินชำราบ จำนวน 2 ราย ได้แก่ นายญฐกานต์ พรมแก้ว ตำแหน่งวิศวกรโยธาปฎิบัติการ โอน(ย้าย) มาจากเทศบาลเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ และนางศินีนาฎ  โสวัตร ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพชำนาญการ โอน(ย้าย) มาจากศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี โดยมีคณะผู้บริหารและเพื่อนพนักงานจากเทศบาลเมืองศรีสะเกษ และ คณะผู้บริหารและเพื่อนพนักงานจากศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี มาร่วมแสดงความยินดีในการโอน(ย้าย)ในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมประทุมเทพภักดี 1 สำนักงานเทศบาลเมืองวารินชำราบ

งานประชาสัมพันธ์ ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ
กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ


  กองการเจ้าหน้าที่Secured by Siteground Web Hosting