1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

โครงการฝึกอบรมระเบียบเกี่ยวกับการเงินการคลัง การเบิกจ่ายเงินและค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดอุบลราชธานี ประจำปี 2567


วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 08.00 น. ณ ห้องประชุมทับทิมสยาม 2  โรงแรมสุนีย์แกรน์ อุบลราชธานี สมาคมสันนิบาตเทศบาลจังหวัดอุบลราชธานี  โดยมีนายจีระชัย ไกรกังวาร นายกเทศมนตรีเมืองวารินชำราบ ในฐานะประธานสันนิบาต เทศบาลจังหวัดอุบลราชธานี  ได้จัดโครงการฝึกอบรมระเบียบเกี่ยวกับการเงินการคลัง การเบิกจ่ายเงินและค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดอุบลราชธานี ประจำปี 2567 ซึ่งวาระการประชุมในครั้งนี้ ได้บรรยายเกี่ยวกับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายในการจัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ การส่งเสริมกีฬา และการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2564 และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2566 สำหรับเจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยได้รับเกียรติจาก นางสาวอาทิตยา พยาบาล ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ จากสำนักการบริหารการคลังท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น มาเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ โดยมีนายกเทศมนตรี ปลัดเทศบาล และตัวแทนจากเทศบาลต่างๆในจังหวัดอุบลราชธานีเข้าร่วมประชุมกันอย่างพร้อมเพรียง

งานประชาสัมพันธ์ ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ  สันนิบาตเทศบาลจังหวัดอุบลราชธานี
Secured by Siteground Web Hosting