1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

ศูนย์บริการสาธารณสุขฯ จัดการอบรมโครงการสอนทักษะชีวิตด้านสุขภาพสำหรับวัยรุ่น ประจำปีงบประมาณ 2567 (รุ่นที่ 6) โรงเรียนเทศบาลบ้านสุขสำราญ


วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมทองกวาว โรงเรียนเทศบาลบ้านสุขสำราญ ศูนย์บริการสาธารณสุขแห่งที่ 2 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองวารินชำราบ โดยนางจิราภรณ์ สุพล พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ ได้จัดการอบรมโครงการสอนทักษะชีวิตด้านสุขภาพสำหรับวัยรุ่น ประจำปีงบประมาณ 2567 รุ่นที่ 6 แก่นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 โรงเรียนเทศบาลบ้านสุขสำราญ เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องในเรื่องเพศศึกษา การเปลี่ยนแปลงของร่างกาย และสุขอนามัยสำหรับวัยรุ่น  รวมถึงเพื่อให้นักเรียนได้มีทักษะชีวิตในการดูแลตนเองและคนรอบข้าง รู้จักป้องกันตนเองจากโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์และปัญหาการท้องก่อนวัยอันควร

งานประชาสัมพันธ์ ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ
กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ


  กองสาธารณสุขฯSecured by Siteground Web Hosting