1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

ประชุมสรุปการศึกษาพัฒนาโครงการ JCM เพื่อมุ่งสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอน จังหวัดอุบลราชธานี ร่วมกับเทศบาลเมืองคิตะคิวชู ประเทศญี่ปุ่น


วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 13.30 น. นางธิติมา อึ้งประเสริฐ ผู้อำนวยการกองช่างสุขาภิบาล และเจ้าหน้าที่กองช่างสุขาภิบาล เทศบาลเมืองวารินชำราบ พร้อมด้วย ผู้แทนจากสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอุบลราชธานี และมหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี ได้ดำเนินการประชุมสรุปการศึกษาพัฒนาโครงการ JCM (Joint Crediting Mechanism : กลไกเพื่อสร้างความร่วมมือในการลดก๊าซเรือนกระจกโดยการสนับสนุนทางการเงินจากรัฐบาลญี่ปุ่น) เพื่อมุ่งสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอน จังหวัดอุบลราชธานี ภายใต้ความร่วมมือแบบเมืองสู่เมือง (City-to-City) ระหว่าง จังหวัดอุบลราชธานี เทศบาลเมืองวารินชำราบ เทศบาลเมืองคิตะคิวชู ประเทศญี่ปุ่น และหน่วยภาคีที่เกี่ยวข้อง ผ่านระบบการประชุมออนไลน์ Zoom Meeting ณ ห้องประชุมประทุมเทพภักดี 1 สำนักงานเทศบาลเมืองวารินชำราบ

ซึ่งจากการศึกษาพัฒนาโครงการ JCM ที่ประชุมมีข้อสรุปว่า จังหวัดอุบลราชธานี และเทศบาลเมืองวารินชำราบ มีจุดมุ่งหมายในการเข้าสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอน ภายในปี พ.ศ. 2593 โดยมีแผนที่จะลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (BAU) ภายในปี 2573 รวมถึงทีมงานและที่ปรึกษาโครงการฯ จะศึกษาความเป็นไปได้ในการพัฒนาโครงการต่างๆ อาทิ โครงการก๊าซชีวภาพจากขยะมูลฝอยในชุมชน, โครงการก๊าซชีวภาพที่บ่อฝังกลบขยะ เป็นต้น อีกทั้งยังจะศึกษาแนวทางความเป็นไปได้ในการดำเนินกิจกรรมลดการปล่อยคาร์บอนในรูปแบบต่างๆ เพื่อให้จังหวัดอุบลราชธานีมุ่งสู่เป้าหมายความเป็นกลางทางคาร์บอน

งานประชาสัมพันธ์ ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ
กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ

  กองช่างสุขาภิบาล
Secured by Siteground Web Hosting