1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

โครงการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในสถานศึกษาในสังกัดเทศบาลเมืองวารินชำราบ ประจำปี 2567

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2567  เวลา 09.00 น. นายจีระชัย ไกรกังวาร นายกเทศมนตรีเมืองวารินชำราบ ได้มอบหมายให้นายบุญยง จินตนะกุล รองนายกเทศมนตรี มาเป็นประธานพิธีเปิดโครงการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในสถานศึกษาในสังกัดเทศบาลเมืองวารินชำราบ ประจำปี 2567 พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนการงานร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดโครงการฯ เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจแก่นักเรียนและบุคลากรทางการศึกษา เกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัยและเป็นไปตามพระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน และสอดคล้องกับแผนป้องกันและระงับอัคคีภัยในสำนักงานเทศบาลเมืองวารินชำราบ ซึ่งจะแบ่งการอบรมออกเป็นทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ โดยมีเจ้าหน้าที่จากงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลเมืองวารินชำราบ เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ทั้งทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติในการอบรมในครั้งนี้

งานประชาสัมพันธ์ ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ


  งานป้องกันฯSecured by Siteground Web Hosting