1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

กองคลัง เทศบาลเมืองวารินชำราบ จัดการประชุมพนักงานเตรียมความพร้อมเข้าสู่ระบบบัญชีฯ New e-LAAS


วันที่ 13 มีนาคม 2567 เวลา 10.00 น. กองคลัง เทศบาลเมืองวารินชำราบ จัดการประชุมพนักงานเทศบาล รวมถึงบุคลากรทางการศึกษาจากโรงเรียนในสังกัด ที่ปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชี เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น New e-LAAS โดยมี นายอุทัย วะรงค์ ปลัดเทศบาล เป็นประธานกล่าวเปิดการประชุม และนางทิพวัน เกตุศิริ ผู้อำนวยการกองคลัง เป็นวิทยากรบรรยายการใช้งานระบบบัญชีฯ  New e-LAAS

ทั้งนี้ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้ดำเนินการปรับปรุงพัฒนาระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  New e-LAAS เพื่อให้สามารถรองรับเทคโนโลยีและเครื่องแม่ข่าย (Server) ที่มีการใช้ในงานในปัจจุบัน และรองรับการเข้าใช้งานของหน่วยงานภายใต้สังกัดกว่า 22,000 หน่วยงาน รวมถึงรองรับการรับเงินและการเบิกจ่ายเงินผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ภายใต้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานระบบชำระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ (National e-Payment) ของภาครัฐ ซึ่งคาดว่าระบบ New e-LAAS จะสามารถเริ่มใช้งานได้ในปีงบประมาณ 2568

งานประชาสัมพันธ์ ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ
กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ


  กองคลัง
Secured by Siteground Web Hosting