1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

พิธีบวงสรวงศาลปู่เดชเนื่องในวันเทศบาล ประจำปี 2567

วันที่ 24 เมษายน 256 เวลา 09.30 น. ณ ศาลปู่เดช บริเวณด้านข้างอาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย นายจีระชัย ไกรกังวาร นายกเทศมนตรี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนการงาน พนักงานเทศบาล ผู้บริหารและพนักงานครูจากโรงเรียนในสังกัดเทศบาล พนักงานสถานธนานุบาล ลูกจ้างและพนักงานจ้าง ทำพิธีบวงสรวงศาลปู่เดชสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เป็นที่เคารพนับถือของชาวเทศบาล เมืองวารินชำราบ เนื่องในโอกาสวันเทศบาลวันที่ 24 เมษายน เพื่อสร้างความเป็นศิริมงคลและขวัญกำลังใจในการทำงานแก่พนักงานทุกคนของเทศบาลเมืองวารินชำราบ

งานประชาสัมพันธ์ ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
  สำนักปลัดฯ
Secured by Siteground Web Hosting