1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

เทศบาลเมืองวารินชำราบ ร่วมประชุมปรึกษาหารือเกี่ยวกับแพลตฟอร์มการสื่อสาร การเรียนรู้เครือข่าย รวมทั้งนวัตกรรมที่เน้นผู้ที่มีส่วนร่วมที่เกี่ยวข้องที่หลากหลายตามโครงการ USAID Enhance

วันที่ 2 พฤษภาคม 2567  เวลา 13.30 น. นายจีระชัย ไกรกังวาร นายกเทศมนตรีเมืองวารินชำราบ ได้มอบหมายให้นายอุทัย วะรงค์ ปลัดเทศบาลเมืองวารินชำราบ พร้อมด้วยดร.รุ่งนภา ทับหนองฮี หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล และหัวหน้าส่วนการงาน เทศบาลเมืองวารินชำราบ ร่วมประชุมปรึกษาหารือเกี่ยวกับแพลตฟอร์มการสื่อสาร การเรียนรู้เครือข่าย รวมทั้งนวัตกรรมที่เน้นผู้ที่มีส่วนร่วมที่เกี่ยวข้องที่หลากหลายตามโครงการ USAID Enhance เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมและตอบสนองความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น ให้เกิดความยั่งยืนต่อไป โดยประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Zoom Meeting ณ ห้องประชุมอาคารสำนักงานใหม่

งานประชาสัมพันธ์ ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
  สำนักปลัดฯ
Secured by Siteground Web Hosting