1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

เทศบาลเมืองวารินชำราบ ออกหน่วยบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและสำรวจประชากรสัตว์เลี้ยง ประจำปีงบประมาณ 2567 ในชุมชนเขตเทศบาล


วันที่ 13 พฤษภาคม 2567 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองวารินชำราบ โดยนายอภิวุฒิ ภะวัง นายสัตวแพทย์ชำนาญการ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.)  และจิตอาสาเทศบาลเมืองวารินชำราบ ได้ออกหน่วยให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและสำรวจประชากรสัตว์เลี้ยง ในชุมชนชลประทาน และชุมชนวัดผาสุการาม ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขันติยราชนารี ประจำปีงบประมาณ 2567  เพื่อให้สัตว์เลี้ยงในเขตเทศบาลเมืองวารินชำราบได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าครบทุกชุมชนในการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า รวมถึงยังเป็นสำรวจจำนวนประชากรสัตว์เลี้ยงในเขตเทศบาล  โดยมีประชาชนในชุมชนให้ความสนใจนำสัตว์เลี้ยงมาเข้ารับการฉีดวัคซีน และมารับวัคชีนกันเป็นจำนวนมาก

งานประชาสัมพันธ์ ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ
กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ  กองสาธารณสุขฯ
Secured by Siteground Web Hosting