1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

กองวิชาการและแผนงานจัดโครงการประชุมหลักเกณฑ์และแนวทางการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาล


วันที่ 6 มิถุนายน 2557 เวลา 9.00 น. ณ ห้องประชุมประทุมเทพภักดี 1 งานวิเคราะห์แผนและนโยบาย กองวิชาการและแผนงาน ได้จัดกิจกรรมโครงการประชุมหลักเกณฑ์และแนวทางการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลขึ้น โดยมีนายจีระชัย  ไกรกังวาร นายกเทศมนตรี มาเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ของเทศบาลเมืองวารินชำราบ ได้เกิดความรู้ความเข้าใจในการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 รวมถึงยังเป็นการเสริมความรู้ความเข้าใจในขั้นตอนการจัดทำแผนตามกระบวนการ ขั้นตอนอย่างถูกต้อง สามารถจัดทำแผนได้อย่างมีประสิทธิภาพประสิทธิผล ประหยัดงบประมาณและสอดคล้องกับนโยบายส่วนกลาง ส่วนภูิมภาคและท้องถิ่น ซึ่งในการจัดทำโครงการในครั้งนี้ได้เชิญหัวหน้าส่วนการงาน เจ้าหน้าที่กองฝ่ายต่างๆ และผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดเทศบาล เข้าร่วมกันอย่างพร้อมเพรียง และยังได้รับเกียรติจากนายมานพ บุญแน่น นักวิชาการตรวจเงินแผ่นดินชำนาญการ และนายอภิภูภ์ ชนะวาที นักวิชาการตรวจเงินแผ่นดินชำนาญการ จากสำนักตรวจพิเศษภาค 5 มาเป็นวิทยากรให้ความรู้ในครั้งนี้


งานประชาสัมพันธ์ กองวิชาการและแผนงาน
  กองวิชาการและแผนงาน

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง


Covid 19

ช่องทาง ติดต่อสื่อสาร

ID Line : @220bbpga


ประกาศ ก กลางเทศบาล


Secured by Siteground Web Hosting