1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

อบรมเครือข่ายเฝ้าระวังบุหรี่ “โครงการวารินฯ เมืองปอดใส ไร้ควันบุหรี่”

วันที่ 30 พฤษภาคม 2567 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมประทุมเทพภักดี 1 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองวารินชำราบ ได้จัดการอบรมเครือข่ายเฝ้าระวังบุหรี่ “โครงการวารินฯ เมืองปอดใส ไร้ควันบุหรี่” เพื่อให้ผู้นำชุมชน อสม. ผู้แทนสถานศึกษา ผู้แทนศาสนสถาน ผู้แทนหน่วยงานภาครัฐ ได้มีความรู้ ความเข้าใจ และปฏิบัติตาม พ.ร.บ.ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560 โดยในพิธีได้รับเกียรติจากนายณรงชัย  ประสิทธิ์ภูริปรีชา รองนายกเทศมนตรีมาเป็นประธานและมอบนโยบาย พร้อมด้วยนายอุทัย วะรงค์ ปลัดเทศบาล และหัวหน้าส่วนการงานร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิด ซึ่งในการอบรมครั้งนี้ได้รับเกียรติจากนายธีรภัทร์ ปรีชาพิริยะกุล ตำแหน่ง นิติกร และนางสาวพรปวีณ์ สายแวว ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ มาเป็นวิทยากรให้ความรู้ในครั้งนี้

งานประชาสัมพันธ์ ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ  กองสาธารณสุขฯ
Secured by Siteground Web Hosting