1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

ประชุมคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนของเทศบาลเมืองวารินชำราบ ครั้งที่ 2/2567

วันที่ 5 มิถุนายน 2567 เวลา 14.00 น. นายจีระชัย ไกรกังวาร นายกเทศมนตรี ได้มอบหมายให้นายบุญยง จินตนะกุล รองนายกเทศมนตรี เป็นประธานในการการประชุมคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนของเทศบาลเมืองวารินชำราบ ครั้งที่ 2/2567 เพื่อช่วยเหลือตามอำนาจหน้าที่ ที่ได้รับความเดือดร้อนจากเหตุภัยพิบัติ ในช่วงเดือนเมษายน 2567 ทำให้บ้านเรือนได้รับความเสียหาย จำนวน 4 ราย ณ ห้องประชุมอาคารสำนักงานใหม่ เทศบาลเมืองวารินชำราบ

งานประชาสัมพันธ์ ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ  กองสวัสดิการและสังคม
Secured by Siteground Web Hosting