1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

ศูนย์บริการสาธารณสุขแห่งที่ 1 เทศบาลเมืองวารินชำราบ จัดโครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ประจำปี 2567

วันที่ 14 มิถุนายน 2567 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมประทุมเทพภักดี 1  ศูนย์บริการสาธารณสุขแห่งที่ 1 เทศบาลเมืองวารินชำราบ ได้จัดโครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ประจำปี 2567 เพื่อป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกในเขตเทศบาล เร่งรัดการป้องกันคบคุมโรคโดยลดจำนวนลูกน้ำยุงลาย และเร่งรัดการสอบสวนค้นหนปัจจัยและพื้นที่เสี่ยง พร้อมทั้งควบคุมโรคอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ เพื่อไม่ให้มีการแพร่ระบาดในวงกว้าง แก่อาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) เทศบาลเมืองวารินชำราบ ซึ่งในการอบรมครั้งนี้ได้รับเกียรติจากนายณรงชัย  ประสิทธิ์ภูริปรีชา รองนายกเทศมนตรีมาเป็นประธาน พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนการงานร่วมเป็นเกียรติ โดยได้รับเกียรติจากนายอรรถวิทย์ วงศ์มณี ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ จากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี  มาเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ในครั้งนี้

งานประชาสัมพันธ์ ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ


  สำนักปลัดฯ
Secured by Siteground Web Hosting