1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

เทศบาลเมืองวารินชำราบ จัดโครงการอบรมแนวทางการดำเนินงานเมืองน่าอยู่ ปี 2567 วันที่ 3

วันที่ 20 มิถุนายน 2567 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมประทุมเทพภักดี 2 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองวารินชำราบ ได้จัดโครงการอบรมแนวทางการดำเนินงานเมืองน่าอยู่และทัศนศึกษาดูงานแก่พนักงานเทศบาลและลูกจ้าง (วารินเมืองน่าอยู่) ประจำปีงบประมาณ 2567 วันที่ 3 เพื่อให้พนักงานและลูกจ้างเทศบาลเมืองวารินชำราบ ได้เพิ่มพูนความรู้ ความเข้าใจในการดำเนินงานเมืองน่าอยู่ มีโอกาสแลกเปลี่ยนความรู้ทักษะ และประสบการณ์ระหว่างกัน ซึ่งการอบรมในวันนี้ได้รับเกียรติจาก นายพรชัย  บุญประสมนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติการ มาเป็นวิทยากรให้ความรู้แนวทางการปฏิบัติงานให้เกิดความปลอดภัย และช่วยเหลือเบื้องต้น

งานประชาสัมพันธ์ ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
  กองสาธารณสุขฯ
Secured by Siteground Web Hosting