1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

โครงการฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและทัศนศึกษาดูงาน ประจำปีงบประมาณ 2567 วันที่ 1

วันที่ 24 มิถุนายน 2567 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมประทุมเทพภักดี 1  งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลเมืองวารินชำราบ  ได้จัดโครงการฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและทัศนศึกษาดูงาน ประจำปีงบประมาณ 2567 วันที่ 1 เพื่อเป็นการทบทวนความรู้ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย รวมถึงภัยที่ก่อให้เกิดความเสียหายต่างๆ ให้แก่สมาชิกอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ของเทศบาลเมืองวารินชำราบ ซึ่งในการอบรมครั้งนี้ได้รับเกียรติจากจีระชัย ไกรกังวาร นายกเทศมนตรีเมืองวารินชำราบ เป็นประธานในพิธีโครงการ พร้อมด้วยรองนายกเทศมนตรี , ปลัดเทศบาล , สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนการงานร่วมเป็นเกียรติ และยังได้รับเกียรติจากว่าที่ ร้อยตรี เรวัฒน์ สุนทรสถาพร หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัย จากสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุบลราชธานี มาเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ในครั้งนี้

งานประชาสัมพันธ์ ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ


  งานป้องกันฯ
Secured by Siteground Web Hosting