1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

สมาคมสันนิบาตเทศบาลจังหวัดอุบลราชธานี จัดการประชุมสันนิบาตเทศบาลจังหวัดอุบลราชธานี ครั้งที่ 2 ประจำปี 2557

สมาคมสันนิบาตเทศบาลจังหวัดอุบลราชธานี จัดการประชุมสันนิบาตเทศบาลจังหวัดอุบลราชธานี ครั้งที่ 2 ประจำปี 2557 วันที่ 18 กันยายน 2557 เวลา 15.00 น. ณ หอประชุมประชาวาริน สมาคมสันนิบาตเทศบาลจังหวัดอุบลราชธานี โดยนายจีระชัย  ไกรกังวาร นายกเทศมนตรีเมืองวารินชำราบ ในฐานะประธานสันนิบาตเทศบาลจังหวัดอุบลราชธานี ได้จัดการประชุมสันนิบาตเทศบาลจังหวัดอุบลราชธานี ครั้งที่ 2 ประจำปี 2557 โดยนายกเทศมนตรีและปลัดเทศบาลจากเทศบาลในจังหวัดอุบลราชธานีเข้าร่วมประชุมกันอย่างพร้อมเพรียง โดยวาระในการประชุมเป็นการชี้แจงผลจากการประชุมของสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย และชี้แจงให้เพื่อนสมาชิกเทศบาลได้รับทราบถึงระเบียบ ข้อบังคับที่มีผลต่อการดำเนินงานของเทศบาล

งานประชาสัมพันธ์ กองวิชาการและแผนงาน  สันนิบาตเทศบาลจังหวัดอุบลราชธานี
Secured by Siteground Web Hosting