1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

ทม.วารืนฯจัดอบรมสัมมนาบุคลากรทางการศึกษาปีการศึกษา 2557 "การเตรียมความพร้อมของสถานศึกษาในสังกัดอปท.เพื่อเข้าสุ่ประชาคมอาเซียน"


วันที่ 28 พฤศจิกายน 2557 เวลา 8.30 น. ณ หอประชุมประชาวาริน งานศึกษานิเศก์ กองการศึกษา ได้จัดโครงการอบรมสัมมนาและศึกษาดูงานพนักงานครู และบุคลากรทางการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557 ในหัวข้อ"การเตรียมความพร้อมของสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อเข้าสุ่ประชาคมอาเซียน" โดยแบ่งออกเป็นการอบรมสัมมนา และการศึกษาดูงานด้านการศึกษาที่จ.เชียงใหม่ ในระหว่างวันที่ 4-8 ธันวาคม 2557 ซึ่งในพิธีเปิดการอบรมได้รับเกียรติจากนายจีระชัย ไกรกังวาร นายกเทศมนตรี เป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมรองนายกเทศมนตรี, สมาชิกสภาเทศบาล, รองปลัดเทศบาล, หัวหน้าส่วนการงานร่วมเป็นเกียรติ ทั้งนี้ เพื่อเป็นการให้ความรู้และเตรียมความพร้อมแก่สถานศึกษาในสังกัดเทศบาลเมือง วารินชำราบ กับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนซึ่งจะเกิดขึ้นในปี พ.ศ.2558 ที่กำลังจะมาถึงนี้ รวมถึงยังเป็นเสริมสร้างวิสัยทัศน์ทางการศึกษาให้แก่พนักงานครู และบุคลากรทางการศึกษา อีกทั้งยังเป็นการเสริมสร้างประสบการณ์ในการพัฒนาตนเองเพื่อนำความรู้ที่ได้ มาใช้พัฒนาการเรียนการสอนแก่นักเรียน ซึ่งในการอบรมครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.สมาน อัศวภูมิ อดีตประธานศูนย์ศึกษาอาเซียน คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี มาเป็นวิทยากรให้ความรู้


งานประชาสัมพันธ์ กองวิชาการและแผนงาน  กองการศึกษา

ช่องทาง ติดต่อสื่อสาร


ID Line : @220bbpga


โรงเรียนในสังกัดเทศบาล
จุดติดตั้งCCTV


ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง


Covid 19

Secured by Siteground Web Hosting