1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

เทศบาลเมืองวารินชำรินชำราบมอบใบประกาศนียบัตรแก่ผู้บริหารสถานศึกษาดีเด่นและครูผู้สอนดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2557 เนื่องในวันครูแห่งชาติ


วันที่ 16 มกราคม 2558 ณ หอประชุมประวาริน สำนักงานคุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอุบลราชธานีเขต 4 ร่วมกับเทศบาลเมืองวารินชำราบ ได้จัดกิจกรรมเนื่องในวันครูแห่งชาติ ครั้งที่ 59 ประจำปี 2558 "เกียรติครูยิ่งใหญ่ น้อมใจบูชา เลิศล้ำคุณค่า ศรัทธาพระคุณ" เพื่อเป็นการเชิดชูเกียรติแก่บุคลากรทางการศึกษา ที่ได้มีความมุ่งมั่นและใส่ใจในการสอนแก่นักเรียน ในเขตพื้นที่การศึกษาอำเภอวารินชำราบ จ.อุบลราชธานี โดยได้รับเกียรติจากนายธนู บุญเลิศ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี มาเป็นประธานในพิธี ในการนี้นายจีระชัย ไกรกังวาร นายกเทศมนตรีเมืองวารินชำราบได้มอบใบประกาศนียบัตร ให้แก่ผู้บริหารสถานศึกษาดีเด่น ครู"หนึ่งแสนครูดี" และครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ดีเด่นประจำปีการศึกษา 2557 จากโรงเรียนในสังกัดเทศบาลทั้ง 3 แห่ง ได้แก่โรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ โรงเรียนเทศบาลบ้านสุขสำราญ และโรงเรียนเทศบาลบ้านหนองตาโผ่น (มิตรภาพที่ 5) รวมทั้ง 77 ท่าน เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่ครูผู้ที่ได้เสียสละปฏิบัติหน้าที่การเรียนการ สอนอย่างเต็มความสามารถ


งานประชาสัมพันธ์ กองวิชาการและแผนงาน  กองการศึกษา

ช่องทาง ติดต่อสื่อสาร


ID Line : @220bbpga


โรงเรียนในสังกัดเทศบาล
จุดติดตั้งCCTV


ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง


Covid 19

Secured by Siteground Web Hosting