1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

พิธีมอบใบประกาศนียบัตรบัณฑิตน้อยจากโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองวารินชำราบ ประจำปีการศึกษา 2557

วันที่ 12 มีนาคม 2558 เวลา 8.30 น. ณ หอประชุมประชาวาริน นายจีระชัย  ไกรกังวาร นายกเทศมนตรีเมืองวารินชำราบ เป็นประธานในพิธีมอบใบประกาศนียบัตรแก่นักเรียนที่สำเร็จการศึกษาระดับใน ชั้นอนุบาล "บัณฑิตน้อย" ประจำปีการศึกษา 2557 แก่นักเรียนของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลทั้ง 3 แห่ง ได้แก่โรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ, โรงเรียนเทศบาลบ้านสุขสำราญ, โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองตาโผ่น (มิตรภาพที่ 5) ในการนี้ยังได้รับเกียรติจากนางนภาพร ไกรกังวาร ประธานสภาเทศบาลเมืองวารินชำราบเป็นผู้มอบช่อดอกไม้ให้แก่นักเรียน ร่วมด้วยนายบุญยง จินตนะกุล รองนายกเทศมนตรี นายคำ อ่อนจันทร์ รองประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนการงาน ผู้บริหารสถานศึกษา กรรมการสถานศึกษา และคณะครูจากโรงเรียนในสังกัดเทศบาล ร่วมเป็นเกียรติให้แก่นักเรียนในพิธีมอบใบประกาศนียบัตรบัณฑิตน้อย  ทั้งนี้เทศบาลเมืองวารินชำราบได้จัดกิจกรรมพิธีมอบใบประกาศนียบัตรแก่นัก เรียนที่สำเร็จการศึกษาระดับชั้นอนุบาลขึ้นเป็นประจำทุกปี เพื่อเป็นกุศโลบายในการให้ผู้ปกครองได้เห็นถึงความสำคัญทางการศึกษาของบุตร หลาน รวมถึงสร้างความภาคภูมิใจในการศึกษาเล่าเรียนและเป็นแรงผลักดันให้บุตรหลาน ได้ประสบความสำเร็จทางการศึกษาในอนาคตต่อไป

งานประชาสัมพันธ์ กองวิชาการและแผนงาน  กองการศึกษา

ช่องทาง ติดต่อสื่อสาร


ID Line : @220bbpga


โรงเรียนในสังกัดเทศบาล
จุดติดตั้งCCTV


ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง


Covid 19

Secured by Siteground Web Hosting