1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

สมาคมสันนิบาตเทศบาลจังหวัดอุบลราชธานี จัดการประชุมสันนิบาตเทศบาลจังหวัดอุบลราชธานี ครั้งที่ 1 ประจำปี 2558

วันที่ 14 พฤษภาคม 2558 เวลา 15.00 น. ณ หอประชุมประชาวาริน สมาคมสันนิบาตเทศบาลจังหวัดอุบลราชธานี โดยนายจีระชัย  ไกรกังวาร นายกเทศมนตรีเมืองวารินชำราบ ในฐานะประธานสันนิบาตเทศบาลจังหวัดอุบลราชธานี ได้จัดการประชุมสันนิบาตเทศบาลจังหวัดอุบลราชธานี ครั้งที่ 1 ประจำปี 2558 โดยมีนายกเทศมนตรี ปลัดเทศบาล และตัวแทนจากเทศบาลต่างๆในจังหวัดอุบลราชธานีเข้าร่วมประชุมกันอย่างพร้อม เพรียง โดยวาระในการประชุมเป็นการชี้แจงผลจากการประชุมของสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่ง ประเทศไทย และชี้แจงสถานะทางการเงินของสมาคม พร้อมกันนี้ยังได้รับเกียรติจากนายสำเนียง สิมมาวัน หัวหน้ากลุ่มงานกฏหมาย สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอุบลราชธานี มาร่วมพบปะพูดคุยแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับทางพี่น้องชาวเทศบาลด้วย

งานประชาสัมพันธ์ กองวิชาการและแผนงาน


  สันนิบาตเทศบาลจังหวัดอุบลราชธานี
Secured by Siteground Web Hosting