1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

สมาคมสันนิบาตเทศบาลจังหวัดอุบลราชธานี จัดการประชุมสันนิบาตเทศบาลจังหวัดอุบลราชธานี ครั้งที่ 2 ประจำปี 2558 และรับมอบนโยบายจากผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี


วันที่ 14 ตุลาคม 2558 เวลา 15.00 น. ณ หอประชุมประชาวาริน สมาคมสันนิบาตเทศบาลจังหวัดอุบลราชธานี โดยนายจีระชัย  ไกรกังวาร นายกเทศมนตรีเมืองวารินชำราบ ในฐานะประธานสันนิบาตเทศบาลจังหวัดอุบลราชธานี ได้จัดการประชุมสันนิบาตเทศบาลจังหวัดอุบลราชธานี ครั้งที่ 2 ประจำปี 2558 โดยมีนายกเทศมนตรีและปลัดเทศบาลจากเทศบาลต่างๆในจังหวัดอุบลราชธานีเข้าร่วม ประชุมกันอย่างพร้อมเพรียง ซึ่งวาระการประชุมในครั้งนี้ได้แจ้งข่าวสารต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการบริหาร ท้องถิ่นให้เพื่อนสมาชิกเทศบาลได้รับทราบ และได้มีการหารือซักถามปัญหาในการบริหารงานท้องถิ่นจากเทศบาลต่างๆพร้อมตอบ ข้อสงสัยโดยผู้แทนสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอุบลราชธานี

จากนั้นในเวลา 16.00 น. ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมด้วยนายนิกร สุกใส รองผู้ว่าราชการจังหวัด ได้เดินทางมาพบปะนายกเทศมนตรีและปลัดเทศบาล พร้อมมอบนโยบายในการปฏิบัติงานเพื่อเป็นแนวทางในการบริหารงานท้องถิ่นให้สอด คล้องกับนโยบายและยุทธศาสตร์ของจังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งจะทำให้จังหวัดอุบลราชธานีมีการพัฒนาและเจริญก้าวหน้ามากยิ่งขึ้น ในการนี้ นายจีระชัย ไกรกังวาร ประธานสมาคมสันนิบาตเทศบาลจังหวัดอุบลราชธานี ได้เป็นตัวแทนนายกเทศมนตรี  และปลัดเทศบาล จากเทศบาลต่างๆมอบกระเช้าดอกไม้และของที่ระลึกแก่ ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัด และนายนิกร สุกใส รองผู้ว่าราชการจังหวัด เพื่อแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสที่ทั้ง 2 ท่านได้ย้ายมาดำรงตำแหน่งยังจังหวัดอุบลราชธานี

งานประชาสัมพันธ์ กองวิชาการและแผนงาน


  สันนิบาตเทศบาลจังหวัดอุบลราชธานี
Secured by Siteground Web Hosting