1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

คณะกรรมการชุมชนกุดปลาขาว

คณะกรรมการชุมชนกุดปลาขาว

รูปภาพ
ชื่อ - สกุล
 ตำแหน่ง
เบอร์โทรศัพท์
ที่อยู่


นายคำบ่อ เชื้อทอง
ประธานกรรมการชุมชน
088-07115224 ถ.ประชาสามัคคี


นางนารี ขันธวัช
รองประธานกรรมการชุมชน
081-8519410
16 ถ.ประชาสามัคคี

นายประสิทธิ์ สมบูรณ์
กรรมการฝ่ายปกครองชุมชน
-
-


นางออ พงษ์แก้ว
กรรมการฝ่ายคลังชุมชน
080-1502283

8 ถ.ประชาสามัคคี


นางคำพา สุริบุตร

กรรมการฝ่ายสวัสดิการสังคมชุมชน
-
4 ถ.ประชาสามัคคี
นางบุญรอด ใจหาญ
กรรมการฝ่ายสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมชุมชน
080-4783284

19 ถ.กุดปลาขาว

นางจันทร์เพ็ญ ดวงราช
กรรมการฝ่ายพัฒนาชุมชน
-

-

นางพรทิพย์ พานเหนือ

กรรมการฝ่ายการศึกษาและวัฒนาธรรมชุมชน
-

113 ถ.กุดปลาขาว

นายจันทร บุญร่วม

กรรมการเลขานุการชุมชน
087-4417328
79/3 ถ.กุดปลาขาว


ที่ตั้ง

ทิศเหนือ ติดกับชุมชนเกตุแก้ว

ทิศใต้ ติดกับชุมชนวัดวารินทราราม

ทิศตะวันออก ติดกับเขตอ.บ.ต.บุ่งไหม

ทิศตะวันตก ติดกับชุมชนดอนงิ้ว

ประชากร

ชาย 270 คน

หญิง 277 คน

รวม 547 คน

จำนวนครัวเรือน

140 ครัวเรือน

  คณะกรรมการชุมชน

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง


Covid 19

ช่องทาง ติดต่อสื่อสาร

ID Line : @220bbpga


ประกาศ ก กลางเทศบาล


Secured by Siteground Web Hosting