1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

คณะกรรมการชุมชนเกตุแก้ว

คณะกรรมการชุมชนเกตุแก้ว

รูปภาพ
ชื่อ - สกุล
 ตำแหน่ง
เบอร์โทรศัพท์
ที่อยู่


นายอนันต์ แสงขจี
ประธานกรรมการชุมชน
085-024451757/5 ถ.แก้วเสนา


นายถาวร ตามสีวัน
รองประธานกรรมการชุมชน
087-4534789
45/1 ถ.แก้วเสนา

นายสมบัติ ฉิมมาลา
กรรมการฝ่ายปกครองชุมชน
083-7294335
39 ถ.แก้วเสนา


นางวิไล สืบบุญ
กรรมการฝ่ายคลังชุมชน
085-6897726

53/1 ถ.แก้วเสนา


นายสมบูรณ์ ซีซอง

กรรมการฝ่ายสวัสดิการสังคมชุมชน
088-0417644
53/4 ถ.แก้วเสนา
น.ส.ระพิน โพธิ์ทอง
กรรมการฝ่ายสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมชุมชน
082-1344881
29/4 ถ.แก้วเสนา
นางวิกัน พิมพ์วงศ์
กรรมการฝ่ายพัฒนาชุมชน
088-7239781

45/3 ถ.แก้วเสนา

น.ส.พิศมัย เนวบัวพันธ์

กรรมการฝ่ายการศึกษาและวัฒนาธรรมชุมชน
087-4567178

18 ถ.แก้วเสนา

นางเสาวคนธ์ ศรีโสภา

กรรมการเลขานุการชุมชน
088-0483711
41/1 ถ.แก้วเสนา


ที่ตั้ง

ทิศเหนือ ติดกับชุมชนท่าบ้งมั่ง

ทิศใต้ ติดกับชุมชนกุดปลาขาว

ทิศตะวันออก ติดกับชุมชนท่าบ้งมั่ง

ทิศตะวันตก ติดกับชุมชนคูยาง

ประชากร

ชาย 289 คน

หญิง 279 คน

รวม 568 คน

จำนวนครัวเรือน

165 ครัวเรือน

  คณะกรรมการชุมชน

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง


Covid 19

ช่องทาง ติดต่อสื่อสาร

ID Line : @220bbpga


ประกาศ ก กลางเทศบาล


Secured by Siteground Web Hosting