1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

คณะกรรมการชุมชนเกตุแก้ว

คณะกรรมการชุมชนเกตุแก้ว

รูปภาพ
ชื่อ - สกุล
 ตำแหน่ง
เบอร์โทรศัพท์
ที่อยู่


นายอนันต์ แสงขจี
ประธานกรรมการชุมชน
085-024451757/5 ถ.แก้วเสนา


นายถาวร ตามสีวัน
รองประธานกรรมการชุมชน
087-4534789
45/1 ถ.แก้วเสนา

นายสมบัติ ฉิมมาลา
กรรมการฝ่ายปกครองชุมชน
083-7294335
39 ถ.แก้วเสนา


นางวิไล สืบบุญ
กรรมการฝ่ายคลังชุมชน
085-6897726

53/1 ถ.แก้วเสนา


นายสมบูรณ์ ซีซอง

กรรมการฝ่ายสวัสดิการสังคมชุมชน
088-0417644
53/4 ถ.แก้วเสนา
น.ส.ระพิน โพธิ์ทอง
กรรมการฝ่ายสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมชุมชน
082-1344881
29/4 ถ.แก้วเสนา
นางวิกัน พิมพ์วงศ์
กรรมการฝ่ายพัฒนาชุมชน
088-7239781

45/3 ถ.แก้วเสนา

น.ส.พิศมัย เนวบัวพันธ์

กรรมการฝ่ายการศึกษาและวัฒนาธรรมชุมชน
087-4567178

18 ถ.แก้วเสนา

นางเสาวคนธ์ ศรีโสภา

กรรมการเลขานุการชุมชน
088-0483711
41/1 ถ.แก้วเสนา


ที่ตั้ง

ทิศเหนือ ติดกับชุมชนท่าบ้งมั่ง

ทิศใต้ ติดกับชุมชนกุดปลาขาว

ทิศตะวันออก ติดกับชุมชนท่าบ้งมั่ง

ทิศตะวันตก ติดกับชุมชนคูยาง

ประชากร

ชาย 289 คน

หญิง 279 คน

รวม 568 คน

จำนวนครัวเรือน

165 ครัวเรือน

  คณะกรรมการชุมชน

ช่องทาง ติดต่อสื่อสาร


ID Line : @220bbpga


โรงเรียนในสังกัดเทศบาล
จุดติดตั้งCCTV


ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง


Covid 19

Secured by Siteground Web Hosting