1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

คณะกรรมการชุมชนเกตุแก้ว

คณะกรรมการชุมชนเกตุแก้ว

นายสุนันท์ แก้วเสนา
ประธานกรรมการชุมชนนายสมบัติ ฉิมมาลา
รองประธานกรรมการชุมชน

นางสาววิไล สืบบุญ
กรรมการชุมชนและเหรัญญิก


นางสาวภิญญดา แก้วเสนา
กรรมการชุมชนและเลขานุการ

นางสาวพิศมัย เนาบัวพันธ์
กรรมการชุมชน


นางวิกัน พิมพ์วงศ์
กรรมการชุมชน

นางสาวจิตเอื้อ  ดาวหล
กรรมการชุมชน  คณะกรรมการชุมชน
Secured by Siteground Web Hosting