1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

สมาคมสันนิบาตเทศบาลจังหวัดอุบลราชธานี จัดการประชุมสันนิบาตเทศบาลจังหวัดอุบลราชธานี ครั้งที่ 1 ประจำปี 2559


วันที่ 28 เมษายน 2559 เวลา 13.30 น. ณ หอประชุมประชาวาริน เทศบาลนครอุบลราชธานี ได้เป็นเจ้าภาพในการจัดประชุมสันนิบาตเทศบาลจังหวัดอุบลราชธานีครั้งที่ 1 / 2559 โดยมีนายกเทศมนตรี ปลัดเทศบาล และตัวแทนจากเทศบาลต่างๆในจังหวัดอุบลราชธานีเข้าร่วมประชุมกันอย่างพร้อมเพรียง โดยวาระในการประชุมเป็นการชี้แจงผลจากการประชุมของสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่ง ประเทศไทย และชี้แจงสถานะทางการเงินของสมาคม พร้อมกันนี้ทางสันนิบาตเทศบาลจังหวัดอุบลราชธานียังได้รับเกียรติจาก นายเกรียงไกร ภูมิเหล่าแจ้ง นายกสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทยซึ่งได้มาฟังบรรยายพิเศษในเรื่อง การจัดสรรงบประมาณประจำปี 2559 และหลังจากเสร็จสิ้นการประชุมได้มีการแข่งขันฟุตบอลเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างสมาคมสันนิบาตจังหวัอุบลราชธานีกับสมาคมสันนิบาตเทศบาลจังหวัดอำนาจเจริญ ณ สนามทุ่งคำน้ำแซบ

ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ  สันนิบาตเทศบาลจังหวัดอุบลราชธานี
Secured by Siteground Web Hosting