1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

เทศบาลเมืองวารินชำราบจัดโครงการอบรมพัฒนาครูหลักสูตรใหม่ ประจำปี 2559 สถานศึกษาพอเพียงวันที่ 10 พฤษภาคม 2559 เวลา 8.30 น. ณ ห้องประชุมโรงเรียนเทศบาลบ้านสุขสำราญ กองการศึกษา เทศบาลเมืองวารินชำราบ ได้จัดการอบรมแก่ผู้บริหารสถานศึกษา และครูโรงเรียนสังกัดเทศบาล ในโครงการฝึกอบรมพัฒนาครูตามหลักสูตรใหม่สู่การเรียนรู้ ประจำปี 2559 เรื่อง การเรียนรู้และการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (สถานศึกษาพอเพียง) เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมแก่ผู้บริหารสถานศึกษา และครูในการจัดการเรียนการสอนปีการศึกษา 2559 โดยในพิธีเปิดโครงการได้รับเกียรติจากนายจีระชัย ไกรกังวาร นายกเทศมนตรี มาเป็นประธานในพิธี ร่วมด้วยคณะกรรมการสถานศึกษา และสมาชิกสภาเทศบาลร่วมเป็นเกียรติ สำหรับการอบรมในครั้งนี้ได้รับเกียรติจากนายโมกขสิทธิ์ ดวงกลาง ศึกษานิเทศก์องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ มาเป็นวิทยากรในการอบรม ซึ่งได้นำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ในสถานศึกษา ให้ครูได้สามารถออกแบบหลักสูตรการสอนที่เน้นให้ผู้เรียนมีองค์ความรู้แบบบูรณาการสามารถนำความรู้ไปใช้ดำรงชีวิตประจำวันได้

ภาพโดยกองการศึกษา ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ  กองการศึกษา

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง


Covid 19

ช่องทาง ติดต่อสื่อสาร

ID Line : @220bbpga


ประกาศ ก กลางเทศบาล


Secured by Siteground Web Hosting