1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

แบบรายงานผลการปฎิบัติตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2559 ไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม - มีนาคม 2559)

  รายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง

ช่องทาง ติดต่อสื่อสาร


ID Line : @220bbpga

Secured by Siteground Web Hosting