1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

กองการศึกษาจัดโครงการอบรมค่ายผู้นำเยาวชนสัมพันธ์เพื่อส่งเสริมพัฒนากิจกรรมเด็กและเยาวชน ประจำปี 2559


เมื่อวันที่ 7 - 9 กรกฎาคม 2558 ที่ผ่านมา กองการศึกษา เทศบาลเมืองวารินชำราบ ได้จัดกิจกรรมโครงการอบรมค่ายผู้นำเยาวชนสัมพันธ์ เพื่อส่งเสริมพัฒนากิจกรรมเด็กและเยาวชน ประจำปี 2559 ขึ้น โดยได้นำตัวแทนนักเรียนจากโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมื่องวารินชำราบ เข้ารับการอบรมยังค่ายทหารพรานสิงห์ดำ กรมทหารพรานที่ 23 อ.กันทรลักษณ์ จ.ศรีสะเกษ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความเป็นผู้นำที่ดีให้แก่เยาวชน ปลูกจิตสำนึกในการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รวมถึงสร้างความรู้ในการป้องกันตนจากภัยยาเสพติด และพัฒนาเยาวชนให้มีคุณภาพสามารถดำรงชีวิตอยู่ได้ในสังคมปัจจุบัน ซึ่งตลอดกิจกรรมทั้ง 3 วันนั้นเป็นการอบรมทั้งในภาคทฤษฏีและปฏิบัติ ผ่านกิจกรรมการอยู่ร่วมกันเป็นหมู่คณะ และส่งเสริมการทำงานเป็นทีมช่วยเหลือเกื้อกุลกัน เช่น การเดินป่า การทดสอบกำลังใจ การศึกษาธรรมชาติ และกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ โดยเด็กๆที่เข้ารับการอบรมต่างก็สนุกสนานกับการอบรม และให้ความร่วมมือกับวิทยากรเป็นอย่างดี

ข่าว/ภาพ กองการศึกษา


  กองการศึกษา

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง


Covid 19

ช่องทาง ติดต่อสื่อสาร

ID Line : @220bbpga


ประกาศ ก กลางเทศบาล


Secured by Siteground Web Hosting