1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

เทศบาลเมืองวารินชำราบจัดกิจกรรมการประกวดมารยาทไทย ประจำปี 2559

วันที่ 26 สิงหาคม 2559 เวลา 9.00 น. ณ ห้องประชุมโรงเรียนเทศบาลบ้านสุขสำราญ กองการศึกษา เทศบาลเมืองวารินชำราบ ได้จัดกิจกรรมการประกวดมารยาทไทย ประจำปี 2559 ตามโครงการเสริมสร้างวินัยคุณธรรม และจริยธรรมแก่เด็กนักเรียน  โดยมีโรงเรียนในเขตเทศบาลทั้ง 8 แห่ง ร่วมส่งนักเรียนเข้าประกวดใน 5 ระดับ ได้แก่ ระดับชั้นอนุบาล, ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 2, ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 – 4, ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 – 6 และระดับชั้นมัธยมศึกษา 1 –3 ซึ่งการประกวดจะประกอบไปด้วยการถวายความเคารพ การกราบพระแบบเบญจางคประดิษฐ์ การรับสิ่งของจากผู้ใหญ่ขณะนั่งกับพื้น การประเคนของแด่พระภิกษุ และการรับพระราชทานสิ่งของ ในการนี้ได้รับเกียรติจาก นายบุญยง จินตนะกุล รองนายกเทศมนตรี มาเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม และมอบโล่รางวัลพร้อมใบประกาศนียบัตรแก่ผู้เข้าประกวด พร้อมด้วยสมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนการงาน และผู้บริหารสถานศึกษา มาร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดกิจกรรม สำหรับผลการประกวดมารยาท ประจำปี 2558 มีดังนี้

ระดับชั้นอนุบาล
ชนะเลิศ - โรงเรียนเทศบาลบ้านสุขสำราญ
รองชนะเลิศอันดับ 1 - โรงเรียนชุมชนบ้านกุดเป่ง
รองชนะเลิศอันดับ 2 - โรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ
ชมเชย - โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ, โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองตาโผ่นฯ

ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 2
ชนะเลิศ - โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองตาโผ่นฯ
รองชนะเลิศอันดับ 1 - โรงเรียนเทศบาลบ้านสุขสำราญ
รองชนะเลิศอันดับ 2 - โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ
ชมเชย - โรงเรียนชุมชนบ้านหาดสวนยา, โรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ, โรงเรียนชุมชนบ้านกุดเป่ง

ระดับประถมศึกษาปีที่ 3 - 4
ชนะเลิศ -  โรงเรียนเทศบาลบ้านสุขสำราญ
รองชนะเลิศอันดับ 1 - โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองตาโผ่นฯ
รองชนะเลิศอันดับ 2 - โรงเรียนชุมชนบ้านกุดเป่ง
ชมเชย - โรงเรียนชุมชนบ้านหาดสวนยา, โรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ, โรงเรียนชุมชนบ้านกุดปลาขาว, โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ

ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 - 6
ชนะเลิศ - โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ
รองชนะเลิศอันดับ 1 - โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองตาโผ่น
รองชนะเลิศอันดับ 2 - โรงเรียนเทศบาลบ้านสุขสำราญ
ชม เชย - โรงเรียนชุมชนบ้านกุดปลาขาว, โรงเรียนชุมชนบ้านหาดสวนยา, โรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ, โรงเรียนชุมชนบ้านกุดเป่ง, โรงเรียนบ้านท่าบ้งมั่งฯ

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3
ชนะเลิศ - โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองตาโผ่นฯ
รองชนะเลิศอันดับ 1 - โรงเรียนเทศบาลบ้านสุขสำราญ
รองชนะเลิศอันดับ 2 - โรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ

ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ กองวิชาการและแผนงาน
  กองการศึกษา

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง


Covid 19

ช่องทาง ติดต่อสื่อสาร

ID Line : @220bbpga


ประกาศ ก กลางเทศบาล


Secured by Siteground Web Hosting