1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

สมาคมสันนิบาตเทศบาลจังหวัดอุบลราชธานี จัดการประชุมสันนิบาตเทศบาลจังหวัดอุบลราชธานี ครั้งที่ 2 ประจำปี 2559


วันที่ 22 พฤศจิกายน 2559 เวลา 15.00 น. ณ หอประชุมประชาวาริน สมาคมสันนิบาตเทศบาลจังหวัดอุบลราชธานี โดยนายจีระชัย  ไกรกังวาร นายกเทศมนตรีเมืองวารินชำราบ ในฐานะประธานสันนิบาตเทศบาลจังหวัดอุบลราชธานี ได้จัดการประชุมสันนิบาตเทศบาลจังหวัดอุบลราชธานี ครั้งที่ 2 ประจำปี 2559 โดยมีนายกเทศมนตรีและปลัดเทศบาลจากเทศบาลต่างๆในจังหวัดอุบลราชธานี เข้าร่วมประชุมกันอย่างพร้อมเพรียง ซึ่งวาระการประชุมในครั้งนี้ได้แจ้งข่าวสารต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการบริหาร ท้องถิ่นให้เพื่อนสมาชิกเทศบาลได้รับทราบ และได้มีการหารือซักถามปัญหาในการบริหารงานท้องถิ่นจากเทศบาลต่างๆ

ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ กองวิชาการและแผนงาน


  สันนิบาตเทศบาลจังหวัดอุบลราชธานี
Secured by Siteground Web Hosting