1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

สมาคมสันนิบาตเทศบาลจังหวัดอุบลราชธานี จัดการประชุมสันนิบาตเทศบาลจังหวัดอุบลราชธานี ครั้งที่ 1 ประจำปี 2560


วันที่ 7 พฤศจิกายน 2560 เวลา 14.00 น. ณ หอประชุมประชาวาริน สมาคมสันนิบาตเทศบาลจังหวัดอุบลราชธานี ได้จัดประชุมสันนิบาตเทศบาลจังหวัดอุบลราชธานีครั้งที่ 1 / 2560 โดยมีนายกเทศมนตรี ปลัดเทศบาล และตัวแทนจากเทศบาลต่างๆในจังหวัดอุบลราชธานีเข้าร่วมประชุมกันอย่างพร้อมเพรียง โดยวาระในการประชุมเป็นการชี้แจงถึงระเบียบ ข้อบังคับต่างๆที่ได้ออกมาใหม่ซึ่งมีผลต่อการดำเนินงานของเทศบาลในการนี้สันนิบาตเทศบาลจังหวัดอุบลราชธานียังได้รับเกียรติจาก นายจำลักษ์ กันเพ็ชร์ ท้องถิ่นจังหวัดอุบลราชธานี ได้มาให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดเซื้อจัดจ้างตาม พรบ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560, นายสำเนียง สิมมาวัน หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาฯ ร่วมตอบข้อซักถามจากตัวแทนเทศบาล และได้รับเกียรติจากนายเฉลิมพล มั่งคั่ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี มาพบปะพูดคุยพร้อมมอบนโยบายในการบริหารงานแก่นายกเทศมนตรี และปลัดเทศบาล

ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ กองวิชาการและแผนงาน
  สันนิบาตเทศบาลจังหวัดอุบลราชธานี
Secured by Siteground Web Hosting